Yazı Detayı
06 Ocak 2021 - Çarşamba 11:48
 
Manevi Hastalıkların Şifası (Dua)
Numan Aladağ
selcukluipekyolu@gmail.com
 
 
Değerli Okuyucularımız, COVİD-19 salgınından bir an önce kurtulmamız için de, her zaman Dua edelim.
 
Dua ederek huzuru arayalım!..
Pek çoğumuz sık sık kullanırız bu kelimeyi. Ama, hangimize sorulduğunda net bir şekilde cevaplayabiliriz? Üstelik, hepimiz onun düşkünüyüz. Yalnız bu dünya için değil, ahiret için de duyarız eksikliğini. O zaman nedir huzur? Huzuru arayalım ve huzura ne ile ulaşabileceğimizi bulalım. Huzura, çalışarak, araştırarak, üreterek ve Dua ederek ulaşabiliriz. 
 
Dua, her şeydir.
Fazilet, insanları yücelten, sevgi sayıyla selamlayan, minnet, şükran duygularıyla gönüllerde yaşatan fazilettir.
Fazilet insanı onur, itibar sahibi yaptığı gibi, kalpleri ferahlatır, başları taclar.
Fazilet, kaynağını İslam dininden, ahlaktan ve Türk geleneklerinden alır. Böylesi bir kaide üzerinde insanlar, Hakka, hakikata ulaşır. 
 
Erdemlikle donananlar, ilahi lutufla onanır.
Yüreğinde hayır, iyilik arzuları yanan, her fırsatta bunalmışın, daralmışın yardımına koşan, Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı sevgisi olan, hakka, hakikata hizmeti bir borç sayan kişi erdemlidir.
 
Cenab-ı Allah'ın yakınlık duyduğu, ahlaklı, faziletli olanlardır.
 
Ahlak; dini, milli erdemliklerle ve tarihi Türk ahlakı ile eğitilmiş bir ruh ve manevi dünya yapısıdır. 
 
İslam dininin ana amacı, Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Muhammed'e, Hadis-i şeriflerine ve vatan sevgisi, kişiyi ahlaki duygularla donatarak gerçek insan müslüman olarak topluma kazandırmaktır.
 
Ahlak, vatanseverlilik, güzellik ve bilhassa din duygusu gibi ruhun akla, zekaya ait olmayan faaliyetlerine gelince, bunlar hemen tamamiyle ihmal ediliyor. Daha sonra da dua etmeye başlıyorlar. Bu temel faaliyetlerin cılızlaşması, modern insanı ruhen, manen kör bir mahluk durumuna sokuyor. Böyle bir illet, onun cemiyette iyi bir terkip maddesi olmasına mani oluyor. Medeniyetimizin çöküşünü, işte ferdin bu fena kalitesine atfetmek gerekir. Hayatta muvaffak olmak için akıl ve madde kadar, maneviyatın da zaruri olduğu görülmektedir. O halde zekadan çok, şahsiyete kuvvet veren dimağı, zihni faaliyetleri kendimizde sür'atle diriltmeliyiz. Bunların arasında, en bilinmeyeni, kudsiyet veya din duygusu ile vatanseverlik duygusudur.
 
Din duygusu, ekseriya dua ile ifade olunur. Dua, din duygusu gibi tamamen ruhi bir hadisedir. Halbuki, ruhi alem, tekniğimizin varamadığı, nüfuz edemediği bir yerdedir. O halde, duanın müsbet olarak bilinmesini nasıl temin edebiliriz? İlmin sahası, çok şükür, gözle takibi mümkün, her şeyi ihtiva ediyor ve fizyoloji ilmi sayesinde ruhi tezahürlere kadar yayılabiliyor. O halde, dua hadisesinin, meydana geliş tekniğinin ve tesirlerinin nelerden ibaret bulunduğunu, dua eden insan üzerinde yapacağımız sistematik bir müşahadeyle öğreneceğiz.
 
İnsan ancak erdemlikle manasını bulur ve onunla onanır.
 
Dua'nın Fazileti ve tarifi:
 
Dua, daha çok, ruhun iç aleme doğru bir gerilimine benzemektedir. Genellikle dua, bir şikayet'ten, bir ıstırap çığlıklığından, bir yardım dilemeden ibarettir; bazan, her şeyin üstünü ve ezeli asilisinin huşu içinde bir nevi temaşası olmaktadır. Duayı, ruhun Cenab-ı Allaha yükselişi şeklinde de tarif etmek mümkündür. Gerçekten dua, insanın görünmez bir varlıkla, mevcudatın (Varolan şeylerin) yaratıcısıyla, hepimizin kurtarıcısı ve hamisiyle fikren ve hissen münasebetle geçmek için yapılan gayreti temsil eder. Ezberlenmiş, basit formüllerden uzak olan gerçek dua, şuurun Cenab-ı Allah düşüncesiyle kendinden geçtiği bir yaşama halidir. İşte bunun içindir ki, Dua, en yüksek ifadesini, zekanın karanlık gecesine doğru atılan bir sevinme hamlesinde bulmaktadır.
 
Nasıl Dua edilir?
Dua etmek için sadece bir çabalama ile Cenab-ı Allah'a yönelip, kalbini ona bağlamak lazımdır. Bu çabalama (Ceht), akıl ve fikir yoluyla değil, sevgi hissiyle olmalıdır. 
 
Yeryüzünde bulutlar gibi yükselen dualar, sahipleri kadar birbirlerinden farklıdırlar. Fakat, değişik olarak, iki temadan, mevzudan ibarettirler: İnanç ve ıstırap. Muhtaç olduğumuz bir şeyi Cenab-ı Allah'tan dilemek tamamiyle meşru bir harekettir. Fakat, bir ihtirasın mükafatlandırılmasını veya kendi gayretlerimizle kolayca elde edebileceğimiz bir şeyi Allah'tan dilemek abes ve manasızdır. 
 
Sıkıntılı, devamlı ve ısrarlı istekler muvaffak olur. 
En yüksek ifadesiyle dua bir istekle nihayet bulur. İnsan, her şeyin sahibine, O'nun sevdiğini, nimetlerinden dolayı şükrettiğini, ne olursa olsun O'nun iradesini yerine getirmeye hazır olduğunu arzeder, anlatır. Dua bir temaşa, dalma haline gelir. 
 
Bir usulün kıymeti, onun neticeleriyle ölçülür. İnsanı, Cenab-ı Allah'la temasa getiren her şey iyidir.
 
Hz. Muhammed (s.a.v.) duaya başlarken, "Sübhane Rabbiyel Aliyil Alel Vehhab" derdi. Biz de dua ederken öyle yapmalı, bunu takiben selavat-ı şerife okumalıyız.
 
Çünkü "Gizli yapılan dua, açıktan yapılan yetmiş duaya denktir."
 
Dua, karanlık kalpde fener; belalara karşı siperdir. Dua eden sağlık, bereket ve kalbinde huzur bulur.
 
Dua; kulun kendi aczini anlaması, dünya ve ahirette Cenab-ı Allah'a muhtaç olduğunu bilmesi ve ona ihtiyaçlarını arz etmesidir.
 
Dua; insanın kendi kulluğunu idrak ve Allah'u Teala'nın kudretini, varlığını ve birliğini itiraf etmektir.
 
Cenab-ı Hakka dua etmemek, gafletten ileri geliyorsa kalbi karartır. Allah'a ihtiyaç duymamaktan doğuyorsa gadab-ı ilahiyi muciptir. Hz. Muhammed (s.a.v.) buyuruyor ki:
 
"Cenab-ı Allah'tan istemeyene O, muhakkak gadab eder."
 
"Dua, ibadetin ta kendisidir."
"Dua; mü'minin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin bereketidir."
 
Dua, yalnız bir dini ibadet olması ötesinde değil; ama aynı zamanda, sığınan insan ruhunun gözle görülmez bir dağılışı, yayılışıdır. Duanın insan maneviyatına ve vücuduna olan etkisi, gizli kaynakların besleyişi gibi gösterilebilir. Duanın sonuçları, bedenin ve düşüncenin sağlamlığı, manevi güç ve insanlar arasındaki ilişkilerde saklanan gerçekleri, gizlendikleri yuvalardan birer birer çekip çıkaracak güçte derin bir anlayış şekillerinde belirir.
 
Dua alanında okumayı içten (Kalben) bir alışkanlık edinirseniz hayatınızın bütün değiştiğini farkına varacaksınız. Dua gerek hareketlerimizde gerekse davranışlarımızda silinmez izler bırakır. Devamlı huzur ve ferahlık oluşur; inançlarını bu şekilde zenginleştiren insanların birleşmiş özelliğidir. 
 
Şu şaşmaz ve altedilmez sanılan tabiat kanunlarıyla başa çıkacak tek güç Duadır; aslında mucize dediğimiz şeyler de bu gibi olaylardır. Ama asıl ve devamlı mucize, Duanın, kendisinin günlük hayatı destekleyen bir kudretin kaynağı olduğunu keşfeden insanların ruhunda ki inanışlarda ortaya çıkar.
 
Bir hastayı ziyaret ettiğiniz zaman yedi defa: "Büyük Allah'tan, büyük Arş'ın rabbi Allah'tan sana şifa vermesini istiyorum!" diyerek hasta afiyet ve şifa bulur.
 
Bir hastalığa yakalanan, bu dua sabah, akşam yedişer kere okunur.
 
Dua: "Allahümme inni es'elüke'-şifa min külli dain şifa." 
 
Ali-İmran Süresi 17-18 Ayeti, günde 15 defa okunursa, Hak Teala o kişiye hesapsız rızık verir. 
 
Nazar okunacak süreler: 
 
Bir Fatiha Süresi, üç Ayete'l-Kürsi, üç İhlas, bir Felek, Bir Nas Süreleri okunur." 33 defa, "La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine'zalimin" ve 33 defa da, "Maşallahu la kuvvete illa billah" okursa nazar isabet etmiş olan kimseye, sıddık'u ihlas ile okunursa biiznillahi teala şifa verir, iyi eder. 
 
Nazar için bu dua da, çok tesirlidir.
Dua: "Ve in yekadülleziyne keferu leyüzlikuneke bilebsarihim lemma semfuz zikra ve yekulüne innehu lemecnun. Ve ma hüve illa zikrun lil alemiyne."
 
Dua, şahsiyetin alabildiğine gelişmesini sağlamak için en erişkin ve asla ihmal edilemez bir fazilettir. İnsanın en büyük güçleri bununla tamamlanır, ermişliğe ulaşır. Ancak Duanın manevi huzuru ile, vücudumuz, aklımız ve ruhumuz arasında ahenkli ve tam bir birlik kurabiliriz. Bu birlik, insanlığın zaafına sarsılmaz bir kudret getirir. 
 
Dua ettiğimiz zaman benliğimizi, kuşatan tükenmez bir kudrete bağlıyoruz. Dua, bu sonu gelmez kudretten, bir parça da kendi ihtiyaçlarımıza pay çıkarmak dileğinden başka bir şey değildir. Sadece bir niyaz havası içine girmek bile, insanlığımızın köleliğini eritir bizi, yepyeni bir kuvvet ve kudret kalıbına döker.
 
Fakat Cenab-ı Allah'ı yalnız merakımızın giderilmesine alet etmeyelim. Duayı basit bir yalvarış ve rica anlayışından çekip çıkardığımız ve bir niyaz, bir yalvarış olarak alırsak, ondan büyük imkanlar sağlayabilir ve Cenab-ı Allah'a biraz daha yaklaşabiliriz.
 
Şevk ve heyecan içinde Dua ederek Allah'a sığındığımız zaman, ruh ve bedenimizin bambaşka bir huzura kavuştuğunu denemişizdir. Dua edince kendini daha iyi bir durumda sezmeyen insan yoktur. 
 
Her yerde Dua edilebilir. Sokakta, iş yerinde, okulda, veya toplu olarak ibadet yeri olan camilerde Dua mümkündür. Bunun için ne yer, ne zaman, ne de vaziyet düşünülemez. 
 
''Hastalandığımız zaman ve nefes alıp verdikçe daha çok Cenab-ı Allah'ı hatırlayın ve Dua edin.''  Şahsiyetin amacına varması için, Dua bir alışkanlık halini almalıdır. 
 
İbadet ve dualarda: "Özde sözde bir olmamız gerekir." sözünü esas alarak, haram olan her türlü faaliyetlerden uzak durmalıyız ki, Cenab-ı Allah dualarımızı kabul etsin.
 
Değerli okuyucular,
Dua bugünkü insanların ve milletlerin hayatını takviye etmektedir. Eski devirlerle kıyaslanmıyacak kadar şiddetli bir ihtiyaç halini almıştır. Dini duyguların zayıflaması dünyayı, bugün devrilmek üzere olduğu uçurumun ağzına getiren sebeplerin başında gelir. Bu derin kudret kaynağını yıllarca bir kenara attık, unuttuk. Ruhun terbiyesinde esas olan Duanın, özel hayatımıza yeniden girmesi şarttır. Manevi benliğimizin tekrar canlanması için bu ihmalin önüne geçmek gerekir. Duayı tekrar hayatımıza soktuğumuz ve ruhumuzun gayesini açıkça tayin ettiğimiz takdirde, daha iyi ve huzurlu yaşamın kurulması için açtığımız eller boş dönmeyecektir.
 
1-Ruhsal bunalımlar ve ruhi rahatsızlıklar için okunacak Dua: 
''Ya mubdiel-beraya ve muidefa ba'de fenaiha bikudretihi vebi hürmeti Muhammedin ve ehli beyti Muhammed''
Manası: "Ey insanları var oldukça ve öldükten sonra tekrar dirilten Allah'ım! Hz. Muhammed'in ve yakınllarının hürmetine şifalar ver."
 
2- ''Allahu Allahu La üşrikü bihi şey'en.''
Meali: Allah, Allah... O'na hiçbir şeyi ortak etmem.
Her işe başladığıda okunacak Dua:
3- ''Rabbena atina min-ledünke rahmeten ve heyyi'lena min emrina raşeda. Rabbi'ş-rahli sadri ve yessir li emri.''
Meali: Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver, bize işimizde doğruluk ver, Rabbim, göğsümü aç, işimi kolaylaştır.
4- Sabah ezanında müezzin "Esselatu hayrün minennevm" derse, iki defa "Sadekte ve bererte" denilir.
 
Büyük Türk Milletinin, birlik-beraberliğini bozma düşüncesinde olanlararla mücadele etmek için, Mukaddes Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi 16'ci Ayeti ve Furkan Suresinin 77'ci Ayetlerin mealini esas almalıyız. Cenab-ı Allah, Fetö gibi, riyakarlık duygularıyla vatana ihanet eden hainleri kahr-ı perişan etsin.
 
Cümle vatan şehitlerine ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anar. Gazilerimize sağlık ve afiyet, hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz. 
 
Kaynakça: 
1- Hindistan-Rajasthan da ikamet eden Türk asıllı din görevlileri, kaynak kişiler.
2- Hindistan İslam araştırma enstütüsü başkanı, hafız (Mevlevi) Seyyid Asaf Ali.
3- Erzurumlu Hafız Abdullah Aldır Hoca. İlahiyatçı İbrahim Demirel
 
Etiketler: Manevi, Hastalıkların, Şifası, (Dua),
Yorumlar
Diğer Yazılar
Regaip Kandilimizi Buruk Kutluyoruz
Kendini Bilmezlere, Türk Töremizden Cevap
KALBİNİZİ SEVİN MERCİMEK YİYİN
YENİ YILDA ŞİFA KAYNAKLARI
Pandemi Döneminde Kekik Şifası
Salgın Sürecinde de Bal
Mikrop Her Yerde
ÖĞRETMEN
ATATÜRK'ü ve Cumhuriyeti Kuranları Rahmetle Anıyoruz
SADE YÜRÜYÜŞ YETMEZ
MEVLİD KANDİLİNİ VE; CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLARKEN...
Yer Fıstığını Bir Tanısak.
Damar Sertliği Sizi Korkutmasın
Dizlerinizde Ağrınız mı Var?
Türk Silahlı kuvvetlerinin tarihsel gücü
NANEDEN GELEN FERAHLATICI ŞİFALAR
Bağışıklık Sisteminizi Güçlendiren Doğal Yollar
KURBAN BAYRAMININ FAZİLETİ
Aklınızı Kurban Derisi İçin, Kiraya Vermeyiniz
Kurban Mesuliyetimizdir
15 Temmuz ve Ekonomik Terör
KİRAZDAN GELEN ŞİFA FIRSATTIR.
AHLAKSIZLIĞIN MİLLİYETİ YOKTUR
Türk Jandarma'sının Tarihsel Gücü
Kolonya İle Cilt Temizliğindeki Sakıncalar
Kalo-damar sağlığınız için Oğulotu
Ramazan Bayramı fırsat olsun
Kadir gecesi, ebedi kurtuluş
Kahramanlığa Aşık Türk Milleti ve 19 Mayıs
Haramlardan uzak durup, sünnete uygun yaşamalıyız.
TÜRKÜM DEDİM TOPRAĞIMA SARILDIM
Ramazan-ı Şerifin, Şifal-ı Armağanları
Ramazan-I Şerif'in Manevi İklimini Yaşayalım
23 Nisan 1920, Türk Gençliğinin Teminatıdır
Sağlığımız için Zencefil Yetiştirelim (2)
Sağlığınız için, zencefil doğal çözüm (1)
Berat Gecesi büyük bir fırsattır
KAYIT DIŞI EKONOMİ KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİDİR
Miraç Kandili ve İbadetlerimiz
Regaip Kandilinin Fazileti
Beliniz Ağrıyorsa...
HUZURU KAÇIRMAYIN
Küresel Güçlerin Yönetiminde Para Trafiği
HUZUR VE YAŞAMDA ADALETİN önemi
Kış hastalıkları İçin Can Simidi
İSTEKLER, FIKRALAR ve ÇAĞRILAR
TÜRK GELENEKLERİNDE TEMİZLİK
2020 YILI, ÇALIŞARAK ÜRETİM YILI OLSUN
Tarım Bakanlığına Stratejik Öneri:
MİLLİ BEKAMIZA YÖNELEN EKONOMİK-SOSYAL TEHDİTLER
Sağlığımızı Koruyarak Mutlu Olmak
LİMON'daki Mucizeler
Balın Kanıtlanmış Sağlık Faydaları
Türk İslam geleneğinde Mevlid-i Şerif
EKONOMİK TERÖRLE MÜCADELE EDEREK, CUMHURİYETİ PAYİDAR KILALIM
Ziraatçı Mustafa Amca'dan Sağlık Tavsiyeleri
EĞİTİM VE ÖĞRETMİN ÖNEMİ
Çocuklarınızın sağlığı, RAF bedeli şartı ile güvence altında
ZAFER BAYRAMI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLU OLSUN
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı
Türk Ahlakı ve Müslümanlık
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMİ
BAYRAMI, MANA DERİNLİĞİNDE YAŞAYALIM
Bu Gecenin Kadrini Bilmek Gerek.
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır
İslamiyette Ruh Sağlığımız
LAHANANIN ŞAŞIRTICI FAYDALARI
Mart 2019 da ki, seçimlerde hise senedi alma yarışı
CUMHURİYET ve Tarımla Geleceğimiz Daha Güvenlidir.
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
Vatan Sevgisi ve Raf Bedeli Şartı
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
Kahraman TÜRK Milleti nin 15 Temmuz Zaferi
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
Güçlü irade ve Adalet
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADEVE VAKTİDİR
MÜMİNLERİN BAYRAMI
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
24 Haziran Zaafer olsun
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
Ekonomik Terör ve Kudüs
Ramazanı Şerif ve Huzurumuz
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırımın Dikkatine
24 Haziran daki İrade, İstikbali Tayin Eder
Berat Gecesinin Bereketi
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
Karaciğer Yağlanmasına Bitkisel Destek
Regaip Kandili ve Biz
Çanakkale Ruhumz ve Anzaklar
TÜRKLER KİMDİR?
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
Her Sabah Alacağımız Kararlar, Her Akşam Kendimize Soracağımız
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
CİLT GÜĞZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
MİSAFİR AĞILAMA GELENEKLERİ
Zencefil Varken, Grip Kader Olmasın
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
BESLENME VE MİLLİ TARIM
'CUMHURİYET' BAYRAMDIR
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
Salatalıkla Sağlığı Yakala
TULSİ (FESLEĞEN) NİN FAYDALARI
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
Raf Bedeli Uygulaması Karşısında Milli Duruş
Müminlerin Bayramı
Kadir Gecesi bir fırsattır
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
RAMAZANI ŞERİFİN GETİRDİKLERİ
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ !
HOŞ GELDİN ŞEHR-İ RAMAZAN
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Anketler
Bugün Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz
Anketler
Sitemizin çalışmalarını nasıl buldunuz ?
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
54
0
5
3
17
25
2
Beşiktaş
51
0
5
3
16
24
3
Fenerbahçe
51
0
6
3
16
25
4
Trabzonspor
48
0
5
6
14
25
5
Hatayspor
42
0
7
6
12
25
6
Alanyaspor
42
0
7
6
12
25
7
Gaziantep FK
39
0
6
9
10
25
8
Fatih Karagümrük
37
0
8
7
10
25
9
Antalyaspor
33
0
6
12
7
25
10
Göztepe
32
0
9
8
8
25
11
Sivasspor
31
0
7
10
7
24
12
Konyaspor
30
0
10
6
8
24
13
Yeni Malatyaspor
30
0
9
9
7
25
14
Kasımpaşa
29
0
12
5
8
25
15
Çaykur Rizespor
27
0
10
9
6
25
16
BB Erzurumspor
25
0
12
7
6
25
17
Kayserispor
25
0
12
7
6
25
18
Başakşehir FK
24
0
13
6
6
25
19
Denizlispor
21
0
14
6
5
25
20
MKE Ankaragücü
20
0
14
5
5
24
21
Gençlerbirliği
20
0
14
5
5
24
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz. Sitemizde yayımlanan köşe yazılarının tüm sorumluluğu yazarının kendisine aittir 2011 © 2019 İPEKYOLUHABER.NET